Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dostarczania towarów i świadczenia usług polegających na głosowaniu oraz rozpowszechnianiu programów telewizyjnych INFLUEYE przez operatora Hi Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000965717, NIP 7011083513, REGON 521739414, wyłącznie za pomocą systemów teleinformatycznych.

§2. DEFINICJE.

 1. Abonent lub Klient - Konsument, który zawarł Umowę na świadczenie Usługi z Usługodawcą.
 2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto Abonenta - oznacza indywidualny dla każdego Abonenta panel zamieszczony w Aplikacji, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu Rejestracji przez Abonenta.
 4. Nadawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub osobowa spółka handlowa, która tworzy i zestawia program oraz rozpowszechnia go lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechniania.
 5. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin świadczenia Usług.
 6. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla aktywacji Usług, którą Abonament wykonuje samodzielnie.
 7. Rozpowszechnianie - emisja programu drogą bezprzewodową lub przewodową do odbioru przez odbiorców.
 8. Strona Internetowa - strona internetowa www.influeye.pl umożliwiająca dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę, zapewniające przechowywanie, przetwarzanie, wysyłanie danych i odbieranie danych na Telekomunikacyjnym Urządzeniu Końcowym, nie wymagające instalacji, dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej oraz za pośrednictwem której Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 9. System Teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci Telekomunikacyjnego Urządzenia Końcowego.
 10. Program - uporządkowany zestaw audycji, przekazów handlowych lub innych przekazów, rozpowszechniany w całości, w sposób umożliwiających jednoczesny odbiór przez odbiorców w ustalonym przez nadawcę układzie.
 11. PPV - płatna usługa oglądania Programu rozpowszechnianego wyłącznie za pomocą Systemów Teleinformatycznych.
 12. Telekomunikacyjne Urządzenie Końcowe - urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci.
 13. Umowa - Umowa o świadczenie Usług zawarta z Usługodawcą.
 14. Usługa - usługa polegająca na możliwości odbioru Programu rozpowszechnianego wyłącznie za pośrednictwem Systemów Teleinformatycznych przez Usługodawcę.
 15. Towar - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Dostawcą i Klientem, którego warunki określa Zamówienie.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 17. Usługodawca lub Dostawca - Hi Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000965717, NIP 7011083513, REGON 521739414

§3. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ.

 1. Wszelkie prawa do Strony Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem po uprzednim uzyskaniu zgody Usługodawcy.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie ze Strony Internetowej było możliwe dla Abonentów z użyciem przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, Telekomunikacyjnych Urządzeń Końcowych, sieci telekomunikacyjnych oraz połączeń internetowych o parametrach opisanych w § 5, za których niespełnienie przez Abonenta Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Abonentów ze Strony Internetowej, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym Telekomunikacyjnego Urządzenia Końcowego Abonenta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej na Telekomunikacyjnych Urządzeniach Końcowych Abonentów. Mechanizm ten nie niszczy Telekomunikacyjnego Urządzenia Końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Telekomunikacyjnych Urządzeniach Końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Abonent może w każdym momencie wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego Telekomunikacyjnego Urządzenia Końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej i dostępu do Usług za co nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W celu założenia Konta Abonenta konieczne jest posiadanie i podanie przez Abonenta aktywnego konta poczty elektronicznej i posiadanie stałego adresu poczty elektronicznej. Usługodawca nie wyraża zgody na wykorzystywanie w tym celu przez Abonenta tymczasowego adresu e-mail. Usługodawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji podanego przez Abonenta w wyżej wskazanym zakresie adresu e-mail. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę wykorzystywania przez Abonenta tymczasowego adresu e-mail Usługodawca może podjąć decyzję o natychmiastowym zablokowaniu wykupionej na takim Koncie Abonenta Usługi z uwagi na rażące naruszenie zasad niniejszego Regulaminu. Abonent nie jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonej wcześniej opłaty za Usługę, która została zablokowana przez Usługodawcę z przyczyn wskazanych powyżej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Abonenta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Abonenta Strony Internetowej lub Usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę wyżej opisanych działań ma on prawo do natychmiastowego zablokowania wykupionej na takim Koncie Abonenta Usługi z uwagi na rażące naruszenie zasad niniejszego Regulaminu. Abonent nie jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonej wcześniej opłaty za Usługę, która została zablokowana przez Usługodawcę z przyczyn wskazanych powyżej.
 6. Usługodawca nie wyraża zgody na korzystanie przez Abonenta z Usług z wykorzystaniem programów typu VPN (Virtual Private Network) oraz innych o podobnym działaniu. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę wykorzystywania przez Abonenta wyżej wskazanego oprogramowania Usługodawca może podjąć decyzję o natychmiastowym zablokowaniu wykupionej na takim Koncie Abonenta Usłudze z uwagi na rażące naruszenie zasad niniejszego regulaminu. Użytkownik nie jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonej wcześniej opłaty za Usługę, która została zablokowana przez Usługodawcę z przyczyn wskazanych powyżej.
 7. Usługodawca oświadcza, iż korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Abonentów przez osoby nieuprawnione, dlatego Abonenci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci telekomunikacyjnych
 8. Abonent jest uprawniony do korzystania z zasobów udostępnionych mu z pośrednictwem Strony Internetowej wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Aplikacji oraz platformy w celu prowadzenia przez Abonenta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, w szczególności, jeżeli łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych.
 9. Usługodawca nie odpowiada za przebieg i treść Rozpowszechnianego Programu, w tym za listy walk, ich kolejność oraz związany z nimi dobór zawodników, a także wszelkie zmiany, które to mogą w szczególności wynikać z powodu siły wyższej oraz innych czynników od Usługodawcy niezależnych.

§4. REJESTRACJA KONTA ABONENTA NA STRONIE INTERNETOWEJ.

 1. W celu utworzenia Konta Abonenta, Abonent obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 2. W celu Rejestracji Abonent powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej w zakładce „Logowanie” następnie „Rejestracja” i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez użycie przeznaczonej do tego funkcjonalności na Stronie Internetowej.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Abonent ma możliwości zapoznania się z pełną wersją aktualnego w dniu dokonywania rejestracji Regulaminu, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Abonent otrzymuje niezwłocznie, drogą e-mail na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Abonenta, zaś Abonent uzyskuje możliwość dostępu do Konta Abonenta i wykupionych Usług udostępnianych w ramach Konta Abonenta.
 5. Usługodawca nie odpowiada za wadliwe działanie poczty elektronicznej Abonenta, która uniemożliwia mu dokończenie procesu rejestracji.
 6. Z chwilą Rejestracji Abonent może wyrazić zgodę na przesyłanie drogą e-mail, tzw. newslettera, która nie jest bezwzględnie wymagana w celu uzyskania pełnego dostępu do Strony Internetowej.

§ 5. NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE.

 1. Korzystanie z Usługi możliwe jest na urządzeniach z dostępem do sieci Internet o przepustowości minimum 10 Mbps.
 2. Wymagania techniczne dla komputerów stacjonarnych:
  1. Powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania Treści Cyfrowych;
  2. System operacyjny: zaktualizowany do najnowszej wersji Windows 10 lub macOS 10;
  3. Minimalne wymagania sprzętowe: procesor min. 1,6GHz, pamięć RAM min. 8GB.
  4. Przeglądarka: najnowsza wersja Chrome / Safari / Edge (chromium). Bezproblemowy odbiór nie jest też gwarantowany na przeglądarkach innych niż wcześniej wymienione.
  5. Minimalne parametry przeglądarki internetowej: włączona obsługa plików “cookies”, włączona obsługa JavaScript, Video HTML5.
 3. Wymagania techniczne dla urządzeń mobilnych:
  1. Powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania Treści Cyfrowych;
  2. System operacyjny: Android 9+ lub iOS 13+;
  3. Przeglądarka: najnowsza wersja Chrome / Safari / Edge (chromium). Bezproblemowy odbiór nie jest też gwarantowany na przeglądarkach innych niż wcześniej wymienione.
 4. Przed potwierdzeniem zakupu użytkownik otrzyma dostęp do materiałów testowych w sposób określony w formularzu zakupowym.
 5. Obecnie nie jest gwarantowany bezproblemowy odbiór na urządzeniach Smart TV. Jeśli jest to możliwe przed zakupem dostępu należy dokonać odtworzenia testowego materiału na docelowym urządzeniu.
 6. Ze względu na niezależne od Administratora właściwości środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik, korzystanie z Usługi na Platformach Sprzętowych może być ograniczone lub niemożliwe, a jakość odtwarzanych materiałów obniżona – w przypadku istnienia/aktywności w ramach ww. środowiska oprogramowania pochodzącego od podmiotów trzecich lub od Użytkownika (w szczególności różnego rodzaju firewalli, programów antywirusowych, blokad, w tym uniemożliwiających wyświetlanie reklam), jego kombinacji lub konfiguracji, mających wpływ na udostępnioną funkcjonalność lub prawidłowe działanie techniczne Usługi na Platformach Sprzętowych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, może w szczególności okazać się konieczne odinstalowanie określonego oprogramowania ze środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik lub dodanie w jego ramach określonego wyjątku.
 7. Usługa nie jest dostępna dla systemów operacyjnych uruchamianych na tej samej platformie sprzętowej i systemowej za pomocą maszyny wirtualnej (np. VMware Workstation, Java Virtual Machine, Microsoft Virtual PC itp.);

§6. DOSTARCZANIE TREŚCI PROGRAMU TELEWIZYJNEGO.

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej w zakresie aktualnych oraz przyszłych usług udostępnianych przez Usługodawcę, stanowią ofertę zawarcia umowy o dostarczanie programu telewizyjnego Rozpowszechnianego wyłącznie poprzez Systemy Teleinformatyczne przez Usługodawcę na rzecz Abonenta, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, która następuje po uiszczeniu wymaganej przez Usługodawcę płatności przez Abonenta.
 2. Abonent może przyjąć ofertę Usługodawcy za pośrednictwem Strony Internetowej, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, oferowanych na Stronie Internetowej z wyjątkiem okresów, w którym realizowane są przerwy serwisowe Strony Internetowej oraz usuwane jej awarie.
 3. Abonent przyjmuje ofertę Usługodawcy na dostarczanie programu telewizyjnego rozpowszechnianego wyłącznie poprzez Systemy Teleinformatyczne poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej, a następnie prawidłowe dokonanie płatności wybraną przez siebie metodą, po której poprawnej autoryzacji uzyskuje automatyczny dostęp do Usług.
 4. Następnie Usługodawca zamieszcza na Koncie Abonenta potwierdzenie zawarcia umowy o dostępie do Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 5. Abonent dokonuje płatności kartą płatniczą albo przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności HotPay, obsługiwany przez firmę ePłatności Sp. z o.o. Sp. k., 
 6. Usługodawca informuje Abonenta za pośrednictwem Aplikacji o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności w wysokości wynikającej z zawartej umowy.
 7. Abonent dokonuje płatności za pośrednictwem mechanizmu SMS Premium wysyłając SMS specjalny pod numer podany podczas składania zamówienia.

§7. DOSTAWA TOWARÓW.

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej.
 3. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Strony Internetowej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

§8. REKLAMACJE.

 1. Abonent może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z realizacją umowy zawartej z Usługodawcą.
 2. Usługodawca rekomenduje, aby reklamacje w związku z realizacją umowy były składane w ciągu 14 dni od dnia zakończenia świadczenia Usługi treści cyfrowej.
 3. Reklamacja może być złożona między innymi w formie elektronicznej po zalogowaniu się na Konto Abonenta i wybraniu Usługi, której ma dotyczyć reklamacja. W zgłoszeniu reklamacyjnym Abonent powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. W tym celu rekomendowane jest skorzystanie z dostępnego formularza reklamacyjnego.
 4. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi w sposób, w jaki Abonent złożył reklamację.

§9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ABONENTA.

 1. Abonentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia przedmiotowej Umowy - w przypadku treści płatnych pod warunkiem, że nie rozpoczął korzystania z Usługi, co zostanie każdorazowo zweryfikowane przez Usługodawcę. Wskazane w zdaniu poprzedzającym odstąpienie winno zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia woli za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Bieg terminu, od którego biegnie czas na odstąpienie od zawartej Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Abonenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Abonent lub innego, jeżeli Abonent złoży takie żądanie.
 6. Jeżeli kanał płatności za pomocą, którego Abonent dokonał płatności za Usługę nie oferuje możliwości dokonania zwrotu Usługodawca dokona zwrotu uiszczonej opłaty w inny sposób wskazany przez Abonenta. W tym celu Abonent wskaże pełne dane niezbędne do zrealizowania zwrotu uiszczonej opłaty przez Usługodawcę.
 7. Abonent ma prawo do złożenia wyraźnego żądania rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem 14 dniowego okresu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Abonentowi w odniesieniu do Umów o dostarczanie treści Programu rozpowszechnianego wyłącznie poprzez Systemy Teleinformatyczne, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Abonenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU.

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej.
 2. Każdy Abonent może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Abonenta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia Umowy. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie Internetowej. Usługodawca poinformuje Abonenta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Abonent nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §8.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 maja 2022 roku

PARTNERZY
Zgłoszenia dotyczące współpracy prosimy przesyłać przez formularz kontaktowy